......

Campuses and Clinics in Vietnam (Page 1)

What is Microbiological tests ?

The department of microbiological testing aims to find the presence of microorganisms in specimens sent to the laboratory.

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Xin mời bạn chọn tỉnh thành: