......

Hình ảnh của Cơ dựng sống có chức năng gì?

Vị trí của Cơ dựng sống có chức năng gì?

Cơ dựng sống nằm ở mặt sau thân - vùng lưng, chạy dọc từ xương chẩm tới xương cùng, song song với cột sống. 

Các cơ ở vùng lưng gồm có 

  • Lớp nông: cơ thang, cơ lưng rộng, cơ nâng vai, cơ trám, cơ răng sau trên, cơ răng sau dưới

  • Lớp giữa: cơ dựng sống

  • Lớp sâu: cơ ngang gai, cơ gian gai

Khối cơ dựng sống là nhóm cơ ở lớp cơ giữa vùng lưng, chạy dọc từ xương chẩm tới xương cùng nên được chia thành 3 đoạn: đoạn thắt lưng, đoạn ngực, đoạn cổ.

Trong đó cơ dựng sống bao gồm cơ dài, cơ chậu sườn và cơ gai.

  • Cơ dài: nằm ở phía ngoài, bao gồm: cơ dài ngực, cơ dài cổ, cơ dài đầu

  • Cơ chậu sườn: nằm ở giữa, bám từ 1/3 sau mào chậu đến các xương sườn. Gồm có cơ chậu sườn thắt lưng, cơ chậu sườn ngực, cơ chậu sườn cổ.

  • Cơ gai: nằm ở phía trong, gồm có:  cơ gai cổ, cơ gai ngực, cơ gai đầu