......

Lá lách nằm ở đâu và có vai trò gì?

Hình ảnh của Lá lách

Vị trí của Lá lách

Lách nằm ở đâu? Lách nằm ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang, lá lách nằm bên trái dạ dày, ở ô dưới hoành trái. Trục của lách là xương sườn thứ 9 và thứ 11 ở bên trái.