Ruột thừa nằm ở bên nào? Vì sao có tên là ruột thừa?

Hình ảnh của Ruột thừa

Vị trí của Ruột thừa

Ruột thừa là một ống hẹp, hình con giun, tách ra từ thành sau - trong của manh tràng, dưới đầu tận cùng của hồi tràng khoảng 2cm. Ruột thừa thường nằm khu trú ở hố chậu bên phải.