Vaccine (vắc xin) là gì? Vì sao vắc xin phòng được bệnh?

Hình ảnh của Vaccine