......

Hình ảnh Cắt toàn bộ dạ dày

Tổng quan về Cắt toàn bộ dạ dày

  • Tên khoa học: Cắt toàn bộ dạ dày 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Cắt toàn bộ dạ dày là phẫu thuật cắt bỏ hết dạ dày, ở trên cắt đến thực quản bụng và ở dưới cắt dưới môn vị tới tá tràng. Lưu thông tiêu hoá được thực hiện bằng cách nối hỗng tràng với thực quản. Đây là phẫu thuật nặng và phức tạp đòi hỏi phải được thực hiện bởi các phẫu thuật viên chuyên khoa tiêu hoá và phải chuẩn bị người bệnh (NB) thật tốt trước khi phẫu thuật.