......

Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền

Hình ảnh Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền

Tổng quan về Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền

  • Tên khoa học: Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền

  • Tên thường gọi: Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền là kỹ thuật được thực hiện bằng cách luồn các dụng cụ trong lòng mạch để bít tắc túi phình động mạch não bằng đặt stents đổi hướng dòng chảy từ đó loại trừ hoàn toàn phình động mạch não khỏi vòng tuần hoàn.