[Vinmec Times City] Thông báo mở khóa đào tạo y khoa liên tục "Chăm sóc người bệnh toàn diện"

[Vinmec Times City] Thông báo mở khóa đào tạo y khoa liên tục "Chăm sóc người bệnh toàn diện"

Chăm sóc toàn diện là sự chăm sóc của nhân viên y tế và gia đình người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng các nhu cầu điều trị, sinh hoạt hàng ngày nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và hài lòng của người bệnh. Đây là một trong những kiến thức thiết yếu và yếu tố trung tâm của mô hình thực hành điều dưỡng Vinmec nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho NB.