Phòng sản xuất tế bào

Phòng sản xuất tế bào hoạt động với ba mục tiêu chính, hướng đến việc tạo lập và chuyển đổi các quá trình sản xuất tế bào, bao gồm ba hệ thống tự động hóa sắp được triển kha