Urinary tract infection with blood in the urine?


Question
Hello doctor,
I have a urinary tract infection, blood in urine, frequent. So the doctor asked me if I have a urinary tract infection with blood in the urine? Thank you doctor.
Anonymous customer
Answer
Answered by Master, Doctor Nguyen Quoc Tuan - Department of General Internal Medicine, Vinmec Times City International General Hospital.
Hello,
With the question “What's wrong with urinary tract infection with blood in the urine? ", the doctor would like to answer as follows:
Blood in the urine is one of the symptoms of a urinary tract infection. However, hematuria also encountered many other diseases of the urinary tract (urinary stones, urinary tract tumors,...) and kidneys (glomerulonephritis, renal cysts,...). On the other hand, you often have it often, so your doctor recommends you see a nephrologist - Urology and do the necessary investigations to have a definite diagnosis.
If you still have questions about urinary tract infections, you can go to a hospital of Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

18 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan