Đường hô hấp dưới là gì? Gồm những bộ phận nào?

Hình ảnh của Đường hô hấp dưới

Vị trí của Đường hô hấp dưới

Ở người, đường hô hấp là bộ phận giải phẫu hệ hô hấp liên quan đến quá trình hô hấp.  Đường hô hấp bắt đầu từ mũi hoặc miệng đến phế nang trong phổi. Đường hô hấp được chia thành đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Trong đó, đường hô hấp dưới gồm khí quản, cây phế quản và phế nang.

Đường hô hấp dưới được chia thành các thế hệ (các mức hoặc các đoạn). Thế hệ số 0 của đường hô hấp dưới là khí quản, sau đó hai phế quản chính trái và phải được xếp là thế hệ thứ nhất, tiếp theo ở mỗi một bên của phổi cứ mỗi lần phế quản và các tiểu phế quản phân chia là một thế hệ. Có từ 20 đến 30 thế hệ trước khi đến phế nang.

Chức năng chính của đường hô hấp dưới là thực hiện lọc thông khí và trao đổi khí.

Chủ đề: