Đường hô hấp trên là gì? Gồm những bộ phận nào?

Hình ảnh của Đường hô hấp trên

Vị trí của Đường hô hấp trên

Hệ thống hô hấp của con người là cơ quan đảm nhiệm chức năng lưu thông và trao đổi không khí, bao gồm toàn bộ đường hô hấp và 2 lá phổi, được tính từ mũi đến tận các phế nang. Trong đó đường hô hấp được chia thành đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, có cấu tạo và đảm nhiệm những chức năng khác nhau.