......

Niệu quản nằm ở đâu?

Hình ảnh của Niệu quản

Vị trí của Niệu quản

 Niệu quản là gì? Vị trí của niệu quản nằm ở đâu?

Niệu quản bắt đầu từ chỗ nối với thận ở bể thận ngang mức mỏm ngang cột sống L2 - L3– nơi nước tiểu được lọc từ thận tập hợp lại, xuống bàng quang. Một ống phễu nơi nước tiểu được lọc từ thận tụ lại.