......

Tìm hiểu về tuyến lệ: cấu tạo, vị trí, chức năng

Hình ảnh của Tuyến lệ

Vị trí của Tuyến lệ

Tuyến lệ được hình thành từ trong hệ xương của đôi mắt, bắt đầu từ rãnh mũi và mắt nằm giữa mầm mũi ngoài, mầm hàm trên.