Vitamin B1 có ở đâu, vai trò là gì?

Hình ảnh của Vitamin B1