Danh sách bác sĩ trong Hội Điều trị các bệnh lỗ tiểu lệch thấp và rối loạn lưỡng tính quốc tế trên cả nước (trang 1)