......

Chụp và nút dị dạng mạch tủy sống số hóa xóa nền

Hình ảnh Chụp và nút dị dạng mạch tủy sống số hóa xóa nền

Tổng quan về Chụp và nút dị dạng mạch tủy sống số hóa xóa nền

  • Tên khoa học: Chụp và nút dị dạng mạch tủy sống số hóa xóa nền

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch tủy qua đường can thiệp nội mạch được thực hiện bằng cách luồn các dụng cụ trong lòng mạch tới ổ dị dạng rồi bơm chất làm tắc ổ dị dạng. Ổ dị dạng thông động tĩnh mạch tủy có thể nằm trong tủy, trên bề mặt hoặc vùng màng cứng bơm chất làm tắc ổ dị dạng.