......

Hình ảnh Thở NCPAP

Tổng quan về Thở NCPAP

  • Tên khoa học: Thở NCPAP

  • Tên thường gọi: Thở NCPAP

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Thở NCPAP (nasal continuous positive airway pressure) hay còn gọi là thở áp lực dương liên tục qua mũi. Đây là một Phương pháp hỗ trợ hô hấp ở bệnh nhân còn tự thở bằng cách duy trì dòng khí hằng định áp lực dương liên tục suốt chu kỳ thở và duy trì dung tích khí cặn chức năng