......

Xạ trị điều biến thể tích (VMAT)

Hình ảnh Xạ trị điều biến thể tích (VMAT)

Tổng quan về Xạ trị điều biến thể tích (VMAT)

  • Tên khoa học: Xạ trị điều biến thể tích (VMAT)

  • Tên thường gọi : Xạ trị điều biến thể tích cung tròn, Công nghệ xạ trị RapidArc

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT-Volumetric Modulated Arc Therapy) có thể cung cấp liều xạ trị toàn bộ não (Whole brain radiotherapy - WBRT) với việc bảo tồn hồi hải mã (Hippocampus avoidance - HA) đồng thời tích hợp liều xạ trị (Simultaneous integrated boost - SIB) vào nhân di căn để đạt được liều xạ tương đương xạ phẫu (Stereotactic radiotherapy - SRT) cho các khối U não.