Exosomes từ các NSCLC trung mô thúc đẩy tính xâm lấn và khả năng di căn của tế bào nhận thông qua UCHL1

Bài viết bởi Bác sĩ Phạm Anh Tuấn - Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

Exosomes ung thư là các bào quan tín hiệu nội bào có thể hoạt động để giúp các tế bào ung thư xâm nhập các mô lân cận, gây ra quá trình chuyển đổi trung-biểu mô (EMT) trong các tế bào đích và các vị trí di căn chính để lan truyền bệnh.

Ở đây nhóm nghiên cứu cho thấy sự hấp thu của các exosome từ tế bào NSCLC trung mô làm thay đổi kiểu hình ở cả hai dòng tế bào biểu mô phế quản người (HBEC) và tế bào NSCLC biểu mô, đồng thời điều khiển các chương trình EMT bằng cách truyền thông tin của tế bào qua exosome làm trung gian.

Exosomes phân lập từ các dòng tế bào NSCLC trung mô phổi (H1299, A549, H2073), một dòng tế bào NSCLC biểu mô (H1993), và các tế bào biểu mô phế quản của người được bất tử hoá (HBEC-3KT, 30KT) được mô tả. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra ảnh hưởng của các exosomes có nguồn gốc từ NSCLC trung mô về những thay đổi kiểu hình liên quan EMT của HBEC và H1993 cũng như ảnh hưởng của chúng lên sự di căn trên các mô hình chuột. Khối phổ được sử dụng để xác định các protein chỉ thị ở các khối u mà đã gây ra những thay đổi kiểu hình trong các tế bào nhận.

Liệu pháp chất tiết tế bào gốc (EXOSOME)
Phân lập Exosomes từ các dòng tế bào

Các exosomes có nguồn gốc từ NSCLC trung mô chuyển các protein liên quan đến EMT và các yếu tố phiên mã (như vimentin, ZEB, SNAIL, TWIST) tới các tế bào biểu mô với số lượng đủ nhiều để làm thay đổi kiểu hình. Biểu hiện định lượng của exosomes thông qua khối phổ đã xác định rằng ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCHL1) có mặt rộng rãi trong NSCLCs trung mô đồng thời các exosome của chúng xuất chứa cả protein và RNA. Việc xử lý các exosomes từ NSCLC trung mô đã mang sự biểu hiện quá mức của UCHL1 ngoại sinh vào các HBEC đích. Knockdown UCHL1 của các tế bào NSCLC trung mô đã làm giảm sự di cư và xâm lấn cũng như ức chế di căn lên phổi vốn được thúc đẩy bởi exosomes từ các tế bào ung thư dẫn đến sự biểu hiện quá mức của UCHL1 trong các khối u phổi.

Việc bắt đầu bằng quá trình EMT được nối tiếp là sự tương tác giữa các tế bào khối u và môi trường xung quanh thông qua các exosome NSCLC trung mô trong đó chứa các yếu tố EMT và UCHL1 được chọn lọc, ít nhất là một phần, chịu trách nhiệm thúc đẩy sự xâm lấn và di căn của ung thư phổi.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

2.4K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan