......
Hiệu quả chuyển Gen không tương quan với hiệu suất sửa chữa Gen bằng phức hệ Ribonucleoprotein trên Tế bào gốc máu

Hiệu quả chuyển Gen không tương quan với hiệu suất sửa chữa Gen bằng phức hệ Ribonucleoprotein trên Tế bào gốc máu

Tế bào gốc máu CD34+ là loại tế bào có tiềm năng cao trong việc ứng dụng liệu pháp gen vì khả năng biệt hóa thành các loại tế bào máu khác nhau. Mặc dù đã có một số nghiên cứu về việc sửa chữa gen trên tế bào gốc máu CD34+, tuy nhiên các nghiên cứu này vẫn chưa thực sự đánh giá hiệu quả của phương pháp chuyển hệ thống sửa chữa hệ gen vào trong tế bào.