Phòng sản xuất tế bào

08/03/2019
Cơ sở vật chất

Phòng sản xuất tế bào hoạt động với ba mục tiêu chính, hướng đến việc tạo lập và chuyển đổi các quá trình sản xuất tế bào, bao gồm ba hệ thống tự động hóa sắp được triển khai là:

  • Ứng dụng tế bào gốc trung mô (MSC) trong sữa chữa, tái tạo mô và cơ quan tổn thương
  • Sản xuất các sản phẩm liên quan đến thể tiết ngoại bào từ tế bào gốc trung mô.
  • Thành lập cơ sở vật chất hạ tầng đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP phục vụ cho việc ứng dụng các liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh.

Với hai mục tiêu đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực vào ba hướng chính, bao gồm xác định hình thái tế bào để hiểu rõ đặc tính sinh học của các sản phẩm từ tế bào cũng như hiểu rõ các phát hiện mới; đánh giá nhanh và chính xác chất lượng tế bào bao gồm tính an toàn và tiềm năng của chúng; phát triển các quy trình và hệ thống để sản xuất các liệu pháp tế bào tự động hóa trên quy mô lớn.