......

"Nghiên cứu phân tử toàn bộ các biến dị của hệ gen ty thể đặc trưng cho người Việt tộc Kinh và ứng dụng để phát hiện các đột biến gây bệnh di truyền ty thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới "

Tên đề tài: Nghiên cứu phân tử toàn bộ các biến dị của hệ gen ty thể đặc trưng cho người Việt tộc Kinh và ứng dụng để phát hiện các đột biến gây bệnh di truyền ty thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới.

Cơ quan hợp tác (nếu có): Đại học Case Western Reserve University, Mỹ

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Ra dịch vụ xét nghiệm đột biến gen gây bệnh ty thể bằng công nghệ mới

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ty thể

Thời gian nghiên cứu: 2019 - 2021.

114 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan