......

Tạo mô hình bệnh sử dụng tế bào gốc vạn năng cảm ứng của người (hiPSC) Nghiên cứu xác định kháng nguyên tự miễn và tế bào T tự miễn gây ra bệnh ngủ rũ type I

Tên đề tài: Tạo mô hình bệnh sử dụng tế bào gốc vạn năng cảm ứng của người (hiPSC). Nghiên cứu xác định kháng nguyên tự miễn và tế bào T tự miễn gây ra bệnh ngủ rũ type I.

Cơ quan phê duyệt: Nafosted, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB).

Cơ quan hợp tác (nếu có): Cambridge University, Anh; Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan (CPTP), Pháp.

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

  • Tạo hiPSC
  • Biệt hoá hiPSC thành neuron
  • Xác định kháng nguyên tự miễn gây bệnh ngủ rũ type I
  • Xác định tế bào T tự miễn gây bệnh ngủ rũ type I.

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân mắc bệnh ngủ rũ type I

Thời gian nghiên cứu: 2019 - 2022

73 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan