Chủ đề góp phần không nhỏ vào việc xác định bệnh và giai đoạn bệnh. Nếu bạn còn thắc mắc về thư