......

Dây thần kinh chẩm là gì?

Hình ảnh của Dây thần kinh chẩm

Vị trí của Dây thần kinh chẩm

Dây thần kinh chẩm là một dây thần kinh cột sống, tách ra từ nhánh trong nhánh lưng thứ nhất của thần kinh sống cổ II (C2).