......

Hormone vỏ thượng thận (ACTH) có chức năng gì?