......

Tầng sinh môn là gì?

Hình ảnh của Tầng sinh môn

Vị trí của Tầng sinh môn

Tầng sinh môn là khoảng trống giữa hậu môn và âm hộ ở nữ, giữa hậu môn và bìu dái ở nam.

Tầng sinh môn là khu vực nằm ở phần nông của sàn chậu hay nằm giữa xương mu và xương chậu, bao gồm cả phần đáy chậu và các cấu trúc xung quanh nó.

Vùng quanh hậu môn cũng là một phần của tầng sinh môn.