Quyết định Ban hành chương trình và tài liệu đào tạo y khoa liên tục “Liệu pháp Oxy”

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN kiêm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013, Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 và Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo y khoa liên tục;

Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-TTCME-VMTC ngày 02/01/2024 của Trung tâm đào tạo y khoa liên tục, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City về việc thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo y khoa liên tục “Liệu pháp Oxy”;

Căn cứ Quyết định số 06A/2024/QĐ-TTCME-VMTC ngày 26/03/2024 của Trung tâm đào tạo y khoa liên tục, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo y khoa liên tục “Liệu pháp Oxy”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo y khoa liên tục “Liệu pháp Oxy” ngày 10/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chương trình đào tạo y khoa liên tục “Liệu pháp Oxy” do ThS. Điều dưỡng Đỗ Hồng Công là Tổ trưởng Tổ soạn thảo với tổng thời gian đào tạo là 30 (ba mươi) giờ tín chỉ.

Điều 2. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục tại Điều 1 được sử dụng để đào tạo nâng cao năng lực cho Điều dưỡng viên đang công tác tại các đơn vị/ khoa phòng thuộc chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên của các cơ sở y tế trong và ngoài Hệ thống Y tế Vinmec.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trung tâm Đào tạo y khoa liên tục, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, Phòng Phát triển năng lực chuyên môn lâm sàng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN kiêm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

TS. BS PHÙNG NAM LÂM

3 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec