Phân tích mối tương quan giữa cytokine dịch não tủy và hiệu quả điều trị ở những trẻ rối loạn phổ tự kỷ sau ghép tế bào đơn nhân tủy xương tự thân

Phân tích mối tương quan giữa cytokine dịch não tủy và hiệu quả điều trị ở những trẻ rối loạn phổ tự kỷ sau ghép tế bào đơn nhân tủy xương tự thân

Phân tích mối tương quan giữa cytokine dịch não tủy và hiệu quả điều trị ở những trẻ rối loạn phổ tự kỷ sau ghép tế bào đơn nhân tủy xương tự thân giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân và phân loại bệnh.