Lỵ trực trùng (lỵ trực khuẩn): Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Lỵ trực trùng (lỵ trực khuẩn)