......

Chủ đề Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào rõ ràng liên quan đến bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh. (1)