Hệ thần kinh thực vật

Hình ảnh của Hệ thần kinh thực vật là gì?

Vị trí của Hệ thần kinh thực vật là gì?

Hệ thần kinh thực vật (Autonomic Nervous System) còn được gọi là hệ thần kinh tự chủ. Đây là một bộ phận của hệ thần kinh ngoại vi, cung cấp cho cơ trơn và các tuyến, ảnh hưởng tới chức năng của các cơ quan nội tạng. Hệ thống này chịu sự chi phối của những bộ phận thần kinh hoạt động một cách tự động, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của con người, như hoạt động thần kinh của loài thực vật.