Khớp háng có cấu trúc thế nào?

Hình ảnh của Khớp háng

Vị trí của Khớp háng

Khớp háng là khớp hoạt dịch, hình chỏm cầu nằm giữa xương chậu và xương đùi cùng hệ thống các dây chằng. Đây là một khớp sâu và là khớp duy nhất trong cơ thể có sự cử động cũng như sự vững chắc nhờ cấu trúc đặc biệt về giải phẫu học.