......

Lông mũi có chức năng gì?

Hình ảnh của Lông mũi

Vị trí của Lông mũi

Lông mũi là các lông mọc trong mũi. Có hai loại lông mũi, một loại lông dài chúng ta có thể nhìn thấy được, loại thứ hai là các lông dạng vi mao rất nhỏ. Lông mũi là một thành phần của hệ thống phòng thủ, bảo vệ cơ thể.