Vinmec Nha Trang báo cáo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2022

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022:

  1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 Tiêu chí
  2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%
  3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 373 (Có hệ số: 400)
  4. Điểm số trung bình các tiêu chí: 4.49

Đoàn kiểm tra đánh giá chung về chất lượng bệnh viện:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đơn vị đầu tư đầy đủ đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
- Công tác chuẩn bị kiểm tra tốt, điểm kiểm tra của Đoàn cao hơn đơn vị tự chấm điểm.
- Kết quả khảo sát hài lòng đạt mức cao.

Đoàn kiểm tra đánh giá về ưu/nhược điểm của bệnh viện:

- Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, cơ sở xanh sạch đẹp.
- Chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm, tuyển dụng được nhân lực có trình độ cao.
- Triển khai bệnh án điện tử.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
- Triển khai tốt công tác điều dưỡng, dinh dưỡng, có báo cáo, nghiên cứu đánh giá hoạt động đã triển khai.

Đoàn kiểm tra đề xuất các vấn đề ưu tiên cần cải tiến:

Đơn vị cần duy trì hoạt động để duy trì các kết quả đã đạt được.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec