Vinmec Nha Trang báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 2023

Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023:

  1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 Tiêu chí
  2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%
  3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 381 (Có hệ số: 407)
  4. Điểm số trung bình các tiêu chí: 4.57

jci nt 1

jci nt 2

jci nt 3

jci nt 4

jci nt 5

jci nt 6

jci nt 7

jci nt 8

5 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec