Chính sách hoàn trả giá dịch vụ mua gói hoặc đổi địa điểm tiêm chủng tại Vinmec

Để đảm bảo quyền lợi và giúp khách hàng hiểu rõ các chính sách hoàn trả tiền thanh toán hoặc đổi địa điểm tiêm chủng khi mua voucher hay các gói trong chương trình tiêm chủng tại Vinmec, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết sau đây:

1. Chính sách hoàn trả giá dịch vụ khi mua Voucher

Voucher được sử dụng để Khách hàng đặt trước việc tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói tại các bệnh viện và phòng khám thuộc Hệ thống Y tế Vinmec. Khi Khách hàng đủ điều kiện về độ tuổi và sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ Vinmec để tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói, Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ tiêm chủng với Vinmec. Giá dịch vụ nêu tại Hợp Đồng sẽ bằng giá dịch vụ của Chương trình tiêm chủng trọn gói tương ứng nêu tại bảng giá của Vinmec tại thời điểm mua Voucher.

Chính sách hoàn trả khi mua Voucher đặt trước việc tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói tại các bệnh viện và phòng khám thuộc Hệ thống Y tế Vinmec được quy định chi tiết như sau:

Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin
Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin
Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin

2. Chính sách hoàn trả giá dịch vụ hoặc đổi khi thực hiện Hợp đồng dịch vụ tiêm chủng

2.1 Trường hợp không hoàn trả giá dịch vụ:

 • Khách hàng không sử dụng một hoặc một số trong các quyền lợi thuộc Chương trình theo chỉ định của bác sĩ tại Vinmec hoặc theo tình trạng đặc biệt của người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp khách hàng quá tuổi sử dụng một số loại vắc-xin đặc thù (có giới hạn thời điểm sử dụng) do khách hàng không đủ sức khỏe để sử dụng vắc-xin theo kết luận của bác sĩ tại Vinmec trong các lần khám, tư vấn tiêm chủng trước đó;
 • Khách hàng từ chối sử dụng một hoặc một số trong các quyền lợi thuộc tại Chương trình này;
 • Biến chứng trong quá trình thực hiện dịch vụ không phải do sai sót chuyên môn kỹ thuật của nhân viên của Vinmec.

2.2 Trường hợp hoàn trả giá dịch vụ:

 • Khách hàng được bác sỹ của Vinmec, theo yêu cầu chuyên môn, chỉ định chuyển tới một cơ sở tiêm chủng khác nằm ngoài hệ thống của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (“Hệ Thống Y Tế Vinmec”). Để làm rõ, các cơ sở tiêm chủng thuộc Hệ Thống Y Tế Vinmec bao gồm các cơ sở tiêm chủng được nêu tại Phụ lục 2 tại thời điểm ký Hợp Đồng và các cơ sở khác được thành lập sau thời điểm ký Hợp Đồng, nếu có.

Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ được hoàn trả Giá Dịch Vụ như sau:

(i) Nếu khách hàng được chỉ định không sử dụng một hoặc một số vắc xin thuộc Chương Trình tại Vinmec:

Khoản Giá Dịch Vụ được hoàn trả = Giá dịch vụ lẻ tương ứng của vắc xin theo bảng giá dịch vụ đang có hiệu lực của Vinmec (“Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ”) tại thời điểm bác sỹ của Vinmec chỉ định + Phí Lưu Trữ tương ứng

(ii) Nếu Khách hàng được chỉ định không sử dụng toàn bộ các vắc xin còn lại thuộc Chương Trình tại Vinmec:

Khoản Giá Dịch Vụ được hoàn trả = Giá Dịch Vụ của Chương Trình – Giá dịch vụ lẻ tương ứng của các vắc xin mà khách hàng đã sử dụng thuộc Chương Trình theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tại thời điểm bác sỹ của Vinmec chỉ định – Phí Lưu Trữ tương ứng - Phí Khám tương ứng với số lần khám, tư vấn có hẹn của các mũi vắc xin đã sử dụng theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tại thời điểm bác sỹ của Vinmec chỉ định

 • Vinmec không thể cung cấp Dịch Vụ cho khách hàng theo đúng Chương Trình Khách hàng đã lựa chọn, do những trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vinmec bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) vắc xin bị ngừng sản xuất và không có vắc xin thay thế tương đương, (ii) hết vắc xin trong thời gian dài từ 130 ngày trở lên và Vinmec đã thông báo cho khách hàng bằng văn bản. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được hoàn trả Giá Dịch Vụ theo quy định tại Khoản 3.5(a)(i) với Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ được xác định tại thời điểm Vinmec gửi thông báo.

Trường hợp khách hàng có thể cung cấp loại vắc xin khác thay thế và Vinmec lựa chọn sử dụng loại vắc xin thay thế đó, khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch giữa giá dịch vụ của hai loại vắc xin, nếu giá vắc xin thay thế cao hơn giá vắc xin thuộc Chương Trình. Trường hợp giá vắc xin thay thế thấp hơn giá vắc xin thuộc Chương Trình, khách hàng sẽ không được hoàn lại phần chênh lệch.

Trong đó, giá vắc xin thay thế được xác định theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tương ứng tại thời điểm khách hàng xác nhận việc sử dụng vắc xin thay thế; giá vắc xin thuộc Chương Trình được xác định gồm (i) Giá vắc xin theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tương ứng tại thời điểm Các Bên ký kết Hợp Đồng này và (ii) và Phí Lưu Trữ tương ứng.

 • Các trường hợp quy định tại Khoản 7.2, Khoản 9.1(d) của Hợp Đồng. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được hoàn trả Giá Dịch Vụ theo quy định tại Khoản 3.5(a) (ii) với Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ được xác định tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.
 • Trường hợp quy định tại Khoản 9.2 của Hợp Đồng. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được hoàn trả Giá Dịch Vụ như sau:

Khoản Giá Dịch Vụ được hoàn trả = Giá Dịch Vụ của Chương Trình – Giá dịch vụ của các vắc xin mà khách hàng đã sử dụng thuộc Chương Trình theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng – Phí Lưu Trữ tương ứng - Phí Khám theo Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng tương ứng với số lần khám, tư vấn có hẹn của các mũi vắc xin đã sử dụng – Khoản tiền phạt và bồi thường bằng 30% Giá Dịch Vụ của Chương Trình do đơn phương chấm dứt Hợp đồng

 • Để làm rõ, Giá Dịch Vụ của Chương Trình để tính các khoản hoàn trả sẽ là mức Giá Dịch Vụ thực tế mà khách hàng đã thanh toán cho Vinmec, sau khi đã trừ đi các quyền lợi chiết khấu/giảm giá và/hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác mà khách hàng đã được hưởng khi thanh toán Giá Dịch Vụ.

2.3 Chính sách đổi địa điểm tiêm chủng sau khi mua gói:

 • Khách hàng được thay đổi nơi sử dụng dịch vụ giữa các cơ sở tiêm chủng cùng khu vực 1 hoặc cùng khu vực 2 hoặc từ khu vực 1 sang khu vực 2 thuộc hệ thống Vinmec trong trường hợp khách hàng chưa sử dụng bất kỳ quyền lợi nào của Chương trình;
 • Trường hợp khách hàng chuyển từ cơ sở tiêm chủng thuộc khu vực 1 sang khu vực 2, khách hàng sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch Phí dịch vụ;
 • Trường hợp khách hàng đã sử dụng bất kỳ quyền lợi nào của Chương trình thì khách hàng sẽ không được quyền thay đổi sang cơ sở tiêm chủng khác. Trong trường hợp này, nếu khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng, Vinmec sẽ hoàn trả cho khách hàng khoản phí dịch vụ thực tế khách hàng đã thanh toán cho Vinmec sau khi đã khấu trừ các khoản dưới đây:
  • (i) Khoản phí dịch vụ tương ứng với các quyền lợi mà khách hàng đã sử dụng trong Chương trình;
  • (ii) Khoản tiền phạt và bồi thường bằng 30% tổng phí dịch vụ của Chương trình do đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec hiện đang cung cấp Chương trình tiêm chủng trọn gói với nhiều loại vắc-xin đa dạng cho các đối tượng khác nhau, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ trước và trong khi mang thai.
Riêng trong tháng 12/2019, Vinmec miễn phí tiêm Vắc-xin Viêm gan B sơ sinh (tiêm ngay sau khi sinh) cho bé khi đăng kí Gói tiêm chủng trọn gói dành cho trẻ từ 0-1 tuổi hoặc từ 0-2 tuổi.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

4.2K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan