Chủ đề Sốt rét

Tên gọi khác

Các yếu tố nguy cơ của bệnh sốt rét bao gồm:

  • Trình độ dân trí và điều kiện kinh tế xã hội thấp

  • Các phong tục tập quán lạc hậu, tập quán canh tác làm nương rẫy và ngủ qua đêm trên nương rẫy, trong rừng

  • Dân di cư tự do vào vùng sốt rét