......

Virus rota có đặc điểm gì? Vì sao lại có tên là Rotavirus?

Hình ảnh của Virus rota