......
Cần làm gì để khắc phục tình trạng đi ngoài ra máu khi bị trĩ?

Cần làm gì để khắc phục tình trạng đi ngoài ra máu khi bị trĩ?

Bác sĩ cho cháu hỏi cần làm gì để khắc phục tình trạng đi ngoài ra máu khi bị trĩ? Cháu cảm ơn bác sĩ.